Algemene voorwaarden

Zoals elke school in het Primair Onderwijs verwerken wij persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders of verzorgers. Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van u en van uw kind(eren). 

Contactgegevens 

Jenaplanbasisschool De Bijenkorf is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Koppele 2, 5632 LA in Eindhoven. Telefonisch kunt u ons bereiken op 040-2414715, per e-mail via bijenkorf@skpo.nl. 
De Stichting Katholiek Protestants-Christelijke Onderwijs (SKPO), gevestigd aan de Vonderweg 12, 5616 RM in Eindhoven treedt op als schoolbestuur. De SKPO kan voor bepaalde gegevensverwerkingen naast ons ook als verwerkingsverantwoordelijke optreden. Dit lichten wij in dit Privacy Statement verder toe. 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing? 

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u uw kind inschrijft bij ons op school en wanneer uw kind onderwijs volgt bij ons. Dit Privacy Statement geeft u als ouder of verzorger informatie over de verwerking van persoonsgegevens van uw kind en van uzelf. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij maken onderscheid tussen verschillende gegevensverwerkingen die wij uitvoeren om onderwijs te kunnen aanbieden. Hieronder lichten wij toe welke (categorieën) van persoonsgegevens wij verwerken. 
 1. Aanmelding bij ons op school. Wij vragen u bij aanmelding om verschillende persoonsgegevens in te vullen zoals aangegeven op het Inschrijfformulier Leerlingen. Wij vragen u in elk geval om de volgende persoonsgegevens: Persoonsgegevens van uw kind. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres en woonplaats, BSN (of tijdelijk onderwijsnummer), land van herkomst, datum in Nederland, culturele achtergrond, gegevens over voorschoolse educatie, school van herkomst, datum aanmelding, datum eerste schooldag, medicijnen, allergieën. U kunt hierbij ook aangeven of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 
 2. Persoonsgegevens van u. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, land van herkomst, adres en woonplaats, beroep, opleiding, waar u werkt, telefoonnummer, burgerlijke staat, e-mail adres, gegevens over de gezinssamenstelling, huisarts en verzekering. 
 3. Gegevens nodig voor het geven van onderwijs en begeleiding. Om onderwijs te kunnen verzorgen registreren wij gegevens over de vorderingen van uw kind op school, zoals nummer van de groep, cijfers en voortgangsrapporten. Wij berekenen bij inschrijving bovendien een leerling gewicht van de leerling, welke wij opnemen in onze administratie. Ook houden wij een verzuimregistratie bij. Wij stellen bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport op over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van uw kind. Hierin staan gegevens over resultaten, ontwikkelingen, gedrag en verzuim. Wij kunnen ook een schooladvies en score van landelijke toetsen (zoals Cito) vastleggen. Soms is het nodig om bijzondere persoonsgegevens te verwerken om uw kind beter te kunnen begeleiden, waaronder medische gegevens (zoals over dyslexie, ADHD of over een allergie). Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om (digitale) leermiddelen aan te bieden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een inlognaam en wachtwoord, een IP adres, de groep waarin uw kind zit en het niveau dat uw kind heeft. Verder kunnen wij persoonsgegevens van u en uw kind verwerken die verband houden met uw contact met de school, bijvoorbeeld wanneer u vragen of klachten aan ons heeft gericht of ten aanzien van bepaalde taken die u voor de school uitvoert. Wanneer u betaling verricht aan de school, kunnen wij uw bankgegevens (IBAN) verwerken. 
Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? 

Wij gebruiken de persoonsgegevens van u en uw kind voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij: 
 1. Om uw kind in te schrijven op onze school, ten behoeve van de toelating en plaatsing van uw kind op onze school. Wij verwerken daarbij ook gegevens over uw opleiding, om een leerling gewicht toe te kennen. De door u opgegeven opleidingsgegevens kunnen wij (laten) controleren. 
 2. Voor het organiseren van onderwijs door ons en de SKPO, het geven van onderwijs en begeleiding aan uw kind, het geven van adviezen over onderwijs op basis van vorderingen van uw kind. Wij zijn in dit verband onder andere verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen in een leerlingvolgsysteem. 
 3. Om u op de hoogte te houden over de voortgang van uw kind. 
 4. Om, al dan niet samen met de SKPO, (digitale) onderwijsmaterialen en leermiddelen aan te bieden. 
 5. Ten behoeve van de overgang van uw kind van onze school naar een andere onderwijsinstelling. 
 6. Voor het berekenen, vastleggen en innen van schoolgeld en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. 
 7. Ten behoeve van interne en externe communicatie van en over de school, zoals de schoolgids of een nieuwsbrief. 
 8. Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en ouder activiteiten. 
 9. Om ouders in de gelegenheid te stellen om contact met elkaar op te nemen. 
 10. Ten behoeve van de samenwerking van de scholen binnen de SKPO en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. 
 11. Om uw vragen te kunnen beantwoorden en eventuele klachten af te handelen, en deze in voorkomend geval voor te leggen aan de SKPO. 
 12. Om samen met de SKPO leerlingen een passende en veilige leeromgeving te bieden, zowel fysiek als digitaal. 
 13. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons en/of op de SKPO rusten, waaronder verplichtingen uit hoofde van de Wet op het Primair Onderwijs. 
Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. 
·Toestemming.
Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Zo zullen wij u vragen of wij uw contactgegevens kunnen opnemen in de klassenlijst en heeft u de mogelijkheid om aan te geven of uw adres en telefoonnummer geheim zijn. Ook vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s van uw kind in de schoolgids, brochure of kalender, nieuwsbrief, op onze website of op onze sociale media accounts. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Tenslotte vragen wij uw toestemming om de persoonsgegevens van uw kind door te geven aan de bibliotheek, wanneer u via ons van de diensten van de bibliotheek gebruik wil maken. 
· Wettelijke verplichting.
Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens van uw kind te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met de SKPO voor verdere verwerking Zo zijn wij verplicht om een leerlingvolgsysteem te gebruiken om de vorderingen en resultaten bij te houden van onze leerlingen. Daarnaast zijn wij zoals iedere school verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen wanneer uw kind naar een andere school gaat. Tenslotte hebben wij bepaalde wettelijke verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs dat wij aanbieden. Ook hiervoor kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u en uw kind te verwerken. 
· Taak van algemeen belang.
Het kan noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken over uw kind ten behoeve van de uitvoering van een taak van algemeen belang die op ons en/of de SKPO rust. Dergelijke taak bestaat hoofdzakelijk uit het organiseren van onderwijs en begeleiding. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken om deze te verstrekken aan een orgaan in verband met diens publiekrechtelijke taak, zoals het bevoegde orgaan voor inspectie (de onderwijsinspectie). In dit kader zullen wij ook een gedegen administratie moeten voeren. 

Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens in beperkte gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement, meer in het bijzonder het verzorgen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. 
· SKPO.
Wij kunnen gegevens over uw kind delen met de SKPO. Wij bepalen zelfstandig onze koers terwijl de SKPO als schoolbestuur voor ons kwaliteitsindicatoren vaststelt om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast heeft de SKPO bepaalde protocollen voor alle aangesloten scholen vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid op school en klachtenprocedures. 
Ten behoeve van continuïteit en kwaliteit van het onderwijs dat wij verzorgen hebben daartoe geautoriseerde medewerkers van de SKPO toegang tot bepaalde administratie systemen waarin persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders zijn vastgelegd en kunnen wij persoonsgegevens aan de SKPO doorgeven. In dit verband koopt SKPO centraal administratieve systemen in zoals ParnasSys (leerlingen administratie en leerling volgsysteem) en LDOS (portaal voor overdracht van gegevens van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs). 
De SKPO kan centraal digitale administratiesystemen en leermiddelen inkopen, waarvan de aangesloten scholen gebruik (kunnen) maken. De SKPO heeft in dat geval toegang tot bepaalde persoonsgegevens om de kwaliteit van de leermiddelen te waarborgen. 
De SKPO kan voorts persoonsgegevens verwerken om het plaatsingsbeleid te optimaliseren en om vragen en klachten af te handelen. 
· Overheidsinstanties.
Wij kunnen de persoonsgegevens van uw kind delen met overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of in verband met een wettelijke verplichting. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die wij verplicht zijn om te delen met bevoegde instanties, zoals de onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of de GGD. Ook moeten wij persoonsgegevens van uw kind delen wanneer hij of zij naar een andere school gaat – deze zijn vastgelegd in het onderwijskundig rapport. Bij een vermoeden van huiselijk geweld kunnen wij een melding doen bij WIJ-Eindhoven, Veilig Thuis of een andere daartoe aangewezen en bevoegde instantie. De ontvangende overheidsinstantie is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en moet zich houden aan de toepasselijke privacyverplichtingen. 
· Externe leveranciers.
Wij maken gebruik van een aantal diensten van derden om het onderwijs te ondersteunen en die als verwerker persoonsgegevens van u en/of uw kind verwerken. Wij en/of de SKPO hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met externe leveranciers voor administratiesystemen en leerlingvolgsystemen, zoals ParnasSys van Topicus B.V. en LDOS van Triple W ICT B.V.. 
Daarnaast maken wij gebruik van digitale leermiddelen, die wij onder andere aanbieden via de portal van Stichting Basispoort. Een overzicht van de door ons gebuikte digitale leermiddelen kunt u vinden in de bijlage bij dit Privacy Statement. Als u wilt weten hoe de leveranciers van digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die wij op school gebruiken. 
· Bibliotheek.
Ter ondersteuning van het onderwijs kunt u ervoor kiezen om uw kind via ons in te schrijven bij de Bibliotheek Eindhoven. Dit is niet verplicht. Wij vragen uw toestemming om persoonsgegevens zoals naam, groep en huisadres door te geven aan Bibliotheek Eindhoven. Bibliotheek Eindhoven verwerkt deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen doeleinden en moet zelfstandig de op haar rustende privacy verplichtingen naleven. 
· Andere ouders.
Wanneer u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen wij voorts uw persoonsgegevens en die van uw kind delen met andere ouders, bijvoorbeeld via de klassenlijst of via online communicatie netwerken (zoals Whatsappgroepen, Facebook pagina of onze website). Wij hebben geen zeggenschap over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door derden die kennis nemen van de klassenlijst of via genoemde communicatienetwerken. 
Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, zullen deze persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, tenzij hiervoor aanvullende afspraken zijn gemaakt met deze derden, of wanneer maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de privacy van u en uw kind zijn gewaarborgd. 

Zijn uw persoonsgegevens veilig? 

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van u en uw kind verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met leveranciers van (onder andere) onze administratiesystemen en leerlingvolgsystemen afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen. 
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens van u en uw kind?
 
Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. In beginsel bewaren wij persoonsgegevens van u en uw kind die in het leerlingendossier zijn opgenomen tot twee jaar nadat uw kind van school is. Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens langer dan twee jaar bewaren, bijvoorbeeld wanneer dat wettelijk verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om uw en/of onze rechten te beschermen. Wij bewaren in verband met de wettelijke verplichtingen die op ons rusten de gegevens uit de verzuimadministratie minimaal vijf jaar. 
Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering 
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Deze rechten kunt u ook uitoefenen namens uw kind. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens van uzelf of van uw kind of vragen dit gebruik te beperken. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres onderaan dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of aanvullen. 

Klachten 

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld onder 'Contact' of u kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de SKPO. 
Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Aanpassingen 
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden u aan om dit regelmatig te raadplegen. 

Contact 

Jenaplanbasisschool De Bijenkorf Koppele 2
5632 LA Eindhoven
040-2414715 
bijenkorf@skpo.nl 

Functionaris Gegevensbescherming SKPO 
Het schoolbestuur SKPO beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG): Pascal Marcelis.
Hij is te bereiken per e-mail via fg@skpo.nl of op telefoonnummer 040-7900051
 
Bijlage bij Privacy Statement – Overzicht van leveranciers van digitale leermiddelen, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt 
 
Leverancier  Omschrijving dienst  Privacy bijsluiter 
Stichting Basispoort  Portaal ten behoeve van ontsluiten van digitaal lesmateriaal van Heutink Primair Onderwijs BV, de Rolf Groep, L.C.G. Malmberg BV, Noordhoff Uitgevers, Reinders Oisterwijk BV, ThiemeMeulenhoff BV, Uitgeverij Zwijsen BV  http://info.basispoort.nl/Privacy- AVGGDPR/Verwerkersovereenkomst 
Heutink Primair Onderwijs BV  Schoolmaterialen  https://www.heutink-ict.nl/dit-zijn- wij/privacy/convenant 
de Rolf Groep  Lesmethode materialen  https://www.derolfgroep.nl/privacy/ 
L.C.G. Malmberg BV  Lesmethodes  https://www.malmberg.nl/artikelen/verwe rkersovereenkomst-afsluiten.htm 
Noordhoff Uitgevers  Lesmethodes  https://www.noordhoffuitgevers.nl/noord hoff-uitgevers/privacy-en-cookies 
Reinders Oisterwijk BV  Schoolmaterialen  Zie Heutink Primair Onderwijs BV 
Thieme Meulenhoff BV  Lesmethodes   
Uitgeverij Zwijsen BV  Lesmethodes  https://www.zwijsen.nl/privacyverklaring- verwerking-persoonsgegevens-digitale- leermiddelen 
Cookie instellingen